การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้ 

ซาวิลส์ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครอง และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการควบคุมตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำว่า “ซาวิลส์” “ของเรา” และ “พวกเรา” ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้หมายถึงบริษัทที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทซาวิลส์ทั้งหมด (ให้รวมถึง บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซาวิลส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมด) ผู้รวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำกล่าวถึง “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ให้หมายถึงทุกท่านที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการประมวลผล

1. บทนำ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกควบคุมโดยนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ซาวิลส์เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้งานเกี่ยวกับท่าน เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นความลับ และให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม
 • เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการประมวลผลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าไร
 • เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยได้อย่างไร
 • การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านสามารถร้องเรียนและติดต่อเราได้อย่างไร

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่บอกเราบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังตัวอย่างเช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ วันเกิด ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านที่จะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้ถูกจัดให้เป็น ข้อมูล “พิเศษ” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลประวัติด้านสุขภาพ เชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง และรสนิยมทางเพศ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนกว่าข้อมูลอื่นๆ และเราต้องมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขอข้อมูล เก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ ทั้งนี้ ยังคงมีข้อกำหนดหรือข้อห้ามในสถานการณ์ที่เราได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลประวัติการกระทำความผิดทางอาญาหรือประวัติอาชญากรรม

การอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายฉบับนี้จะรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลจำพวกพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราจะขอข้อมูลชื่อและข้อมูลการติดต่อจากท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ไปรษณีย์) เมื่อท่านได้ติดต่อธุรกิจกับเรา

นอกจากนี้ เมื่อเราให้บริการท่าน หรือในนามของท่าน เราจะขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยอย่างน้อยที่สุดอาจเป็นการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากเรามีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน) และเอกสารที่เป็นหลักฐานที่อยู่อาศัยของท่าน (เช่น ใบแจ้งเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคฉบับล่าสุด เป็นต้น)

นอกจากนี้ เราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าท่านมีญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดทำงานที่ซาวิลส์หรือไม่ เพื่อประเมินด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและหาแนวทางการจัดการตามหน้าที่ทางกฎหมายและกฎระเบียบของเรา

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุเบื้องล่างนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่เราจัดหาให้ท่าน (หรือในนามของท่าน)

ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

หากท่านกำลังเสนอขายทรัพย์สินหรือเสนอให้เช่าทรัพย์สินของท่านผ่านเรา

 • เราจะขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของท่านเพื่อใช้ติดต่อเรื่องการเยี่ยมชมและให้ข้อมูลอัพเดทแก่ท่านเรื่องข้อเสนอที่เราได้รับ หรือรายการคำขอติดต่อเช่าทรัพย์สินของท่าน
 • หากท่านมิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในทรัพย์สิน เราอาจขอรายละเอียดจากท่านเพื่อยืนยันว่าท่านสามารถขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวได้หรือไม่ เช่น ขอหนังสือมอบอำนาจ คำสั่งตั้งผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ หรือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • เราจะขอข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านเพื่อจัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการชำระค่าเช่า 

หากท่านต้องการเช่าทรัพย์สินที่เรานำเสนอ

 • ข้อกำหนดจำเพาะต่างๆเพื่อให้เราสามารถค้นหาทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อความต้องการของท่าน
 • รายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคาร / อาคาร / ข้อมูลทางบัญชีอื่นๆเพื่อประโยชน์แห่งการจัดการบัญชีเงินค้ำประกันและเตรียมการเพื่อการชำระค่าเช่าให้แก่ท่าน

หากท่านต้องการซื้อทรัพย์สินที่เราเสนอขายและท่านได้มอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราแล้วนั้น เราจะขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการเข้าถึงใดๆ ที่ท่านอาจกำหนดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อให้เราสามารถหาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อค้นหาทรัพย์สินให้กับท่าน และหากท่านประสงค์ สามารถเจรจาต่อรองการซื้อทรัพย์สินในนามของท่านและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้

นอกเหนือจากนี้ เมื่อท่านได้ติดต่อธุรกิจกับซาวิลส์ในฐานะผู้ซื้อในนามบุคคล เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อทำตามข้อกำหนดนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในกรณีของนิติบุคคล เช่น บริษัท ทรัสต์ มูลนิธิ เราอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้รับประโยชน์ขององค์กร หากข้อมูลของท่านเข้าข่ายที่จะต้องรายงานแล้วข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

เมื่อเราบริหารทรัพย์สินของท่าน เราจะขอข้อมูลการติดต่อฉุกเฉินเพิ่มเติมจากท่านในกรณีที่เกิดความจำเป็นต้องติดต่อท่านนอกเวลาทำการ หรือในเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องที่ต้องการคำแนะนำหรืออนุมัติจากท่านเป็นกรณีฉุกเฉิน และเมื่อท่านว่าจ้างเราให้บริหารจัดการทรัพย์สินเราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้กู้ยืม และผู้รับเหมาบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่านได้สำเร็จลุล่วง และเพื่อจัดการและแนะนำท่านในการบริหารทรัพย์สินของท่านอย่างเหมาะสม

อื่นๆ

หากท่านตอบรับรายงานวิจัย ข่าว หรืออัพเดททางการตลาดอื่นๆ จากเรา ในการนี้ เราจะขอรายละเอียดสายงานที่ท่านทำและชนิดของข้อมูลที่ท่านต้องการได้รับเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ระบุไว้เบื้องต้น

4. เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ข้อกฎหมายที่เราใช้อ้างอิงในการประมวลผลและจัดการข้อมูลของท่าน

ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เราได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเรามีข้อกฎหมายรองรับ เราอาศัยเหตุทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านตามด้านล่างนี้

 • เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 • เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำร่วมไว้กับท่าน
 • เมื่อเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายสิทธิพื้นฐานของท่านมิใช่
 • เมื่อการประมาลผลและจัดการข้อมูลมีความจำเป็นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยชอบธรรม และถูกต้องตามกฏหมายของซาวิลส์ (หรือของบุคคลที่สาม) และเมื่อผลประโยชน์และสิทธิพื้นฐานของท่านมิใช่สิทธิที่เหนือกว่ากิจการดังกล่าว ซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
  • การประมวลผลและจัดการที่จำเป็นในการส่งเสริมหรือโฆษณาธุรกิจ แบรนด์และสินค้าของเรา การวัดการเข้าถึงสินค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญของเรา ที่จะประกอบด้วยการส่งอีเมลเพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดเป็นครั้งคราวหลังจากที่ท่านได้ติดต่อให้เราเตรียมการให้บริการแก่ท่านหรือได้รับบริการจากเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่เนื้อหาจะคล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน หรือเมื่อท่านได้แจ้งอย่างชัดแจ้งว่าต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกเวลา
  • การประมวลผลและจัดการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดและการทำวิจัยเพื่อให้เรามีความเข้าใจแนวโน้มความนิยมในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสามารถมอบความรู้ที่ดีกว่าพร้อมบริการที่คัดสรรตรงตามเป้าหมายให้กับลูกค้าในอนาคต
  • การประมวลผลและจัดการจำเป็นสำหรับเราในการดำเนินงานด้านธุรการและด้านเทคนิคในธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาและสร้างความเข้าใจท่านในฐานะลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น, การประมวลผลเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น ในกรณีที่เราจัดจ้างบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการนั้นๆ เพื่อจัดการฟังก์ชันทางการบริหารงานบางอย่าง, การประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล กล่าวคือ เพื่อให้เราได้ดำเนินการปกป้องข้อมูลของท่านมิให้เกิดการสูญเสีย ความเสียหาย การถูกขโมย หรือการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรือเพื่อการปฏิบัติตามคำขอจากท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน ตามที่ได้จำแนกไว้เบื้องล่างนี้

ในกรณีที่มีข้อจำกัด เราอาจอาศัยข้อกฎหมายดังต่อไปนี้

 • เมื่อเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของท่าน (หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด) และ/หรือ
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะหรือเพื่อจุดประสงค์อย่างเป็นทางการ

เราอาจประมวลผลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำพวกพิเศษและข้อมูลประวัติการกระทำความผิดทางอาญาหรือประวัติอาชญากรรมในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • เมื่อได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากท่าน ในกรณีนี้ เราจะอธิบายจุดประสงค์ที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ ณ ขณะที่เราขออนุญาตจากท่าน

เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการที่ท่านร้องขอจากเรา ท่านสามารถเลือกดูได้จากข้อกำหนดด้านล่างนี้

ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านได้สำเร็จลุล่วงในการปล่อยเช่าหรือเสนอขายทรัพย์สินของท่าน หากท่านเป็นผู้ซื้อ หรือผู้เช่า เราใช้ข้อมูลในการจัดเตรียมสัญญาการซื้อขายหรือสัญญาเช่าให้ท่าน
 • หากท่านต้องการซื้อทรัพย์สินที่เราเป็นตัวแทนขายหรือขายทรัพย์สินโดยตั้งเราเป็นตัวแทน เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทนหรือทนายผู้รับมอบอำนาจของท่านและผู้แทนหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากคู่ค้าอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อขาย
 • หากท่านต้องการเช่าทรัพย์สินที่เราเป็นตัวแทน เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนายหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และ/หรือ การฟอกเงิน และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของท่านที่จะเช่าทรัพย์สินนั้นๆ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • เมื่อเราบริหารทรัพย์สินของท่าน เราอาจจะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้รับเหมาบุคคลที่สามที่เราทำสัญญาว่าจ้างเพื่อให้บำรุงรักษาทรัพย์สินของท่านเป็นครั้งคราว

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอื่นๆ

 • หากเราขายธุรกิจส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือ ควบรวมกิจการกับองค์กรอื่นใด ข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับที่ปรึกษาของเรา และกับผู้ที่มีแนวโน้มเข้าซื้อ หรือหุ้นส่วนร่วมทุนทางการค้าและที่ปรึกษาของพวกเขา ในกรณีดังกล่าวเจ้าของธุรกิจใหม่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านในแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อถูกร้องขอเป็นครั้งคราวให้กับผู้ควบคุมกฎเกณฑ์ หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกึ่งรัฐบาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาลยุติธรรม ตุลาการและอนุญาโตตุลาการเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เมื่อเราใช้บุคคลที่สามในการประมวลผลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการให้บริการแก่เรา ซึ่งจะรวมไปถึง ผู้ให้บริการระบบไอที และผู้ให้บริการงานไอที รวมถึง ตัวแทนในการตรวจสอบและตัวแทนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม
 • เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดก็ตามที่ทำงานภายในกลุ่มบริษัทซาวิลส์เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรับทราบข้อมูลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เรามีต่อท่านได้
 • เราอาจถือครองข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบการจัดการลูกค้าของเรา และใช้ระบบนี้ในการส่งข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการของซาวิลส์ที่คล้ายคลึงกันกับบริการที่ท่านได้รับ ซึ่งเราเห็นว่าอาจมีประโยชน์ต่อท่านเป็นครั้งคราว ท่านสามารถที่จะยกเลิกการรับข้อมูลเหล่านี้เวลาใดก็ได้

จะเกิดสิ่งใดขึ้นเมื่อท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ

เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการตามที่ท่านประสงค์ เช่น

 • เมื่อเราเป็นตัวแทนขายทรัพย์สินในนามของท่าน เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อแจ้งข้อมูลความคืบหน้าให้ท่านทราบทั้งเรื่องการเข้าชม ข้อเสนอ และความคืบหน้าในการขาย
 • เมื่อท่านได้ขอให้เราค้นหาทรัพย์สินที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับท่านเพื่อให้เราสามารถหา ทรัพย์สินที่เหมาะสมสำหรับท่าน

เราต้องการข้อมูลบางประการที่จะนำไปใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เราอาจจำเป็นต้องขอเอกสารแสดงตัวตนจากท่านเพื่อทำตามหน้าที่ของเราในการป้องกันการทุจริตหรือการฟอกเงิน

หากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลตามที่ได้ร้องขอเพื่อจุดประสงค์ในตามที่กล่าวมานี้นั้น เราจะไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่ทำร่วมกับท่านและอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรือไม่สามารถให้บริการบางประเภทได้อีกต่อไป เราจะอธิบายให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้นขณะที่เราสอบถามข้อมูลจากท่าน

5. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยได้อย่างไร

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา และเรามีมาตรการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการดังต่อไปนี้

 • ไฟล์ข้อมูลลูกค้าของเราจะถูกเก็บไว้ในระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าที่รัดกุมปลอดภัย การเข้าใช้ระบบลูกค้าของเราจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • เอกสารกระดาษจะถูกเก็บในตู้เอกสารที่ล็อกกุญแจ

ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวมอยู่ในศูนย์ข้อมูลซึ่งมีระบบและการป้องกันไว้รองรับเพื่อคุ้มครองการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการควบคุมและเงื่อนไขการเข้าถึงที่เข้มงวดรองรับและการเข้าถึงนั้นถูกจำกัดเพียงบุคคลที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกควบคุมไว้เฉพาะพนักงานของซาวิลส์และลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้กลุ่มบริษัทซาวิลส์ที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้ เรามีการจัดอบรมพนักงานและลูกจ้างที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

6. เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าไร

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านได้รับจากเรา ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจมากกว่าระยะเวลาที่เราให้บริการแก่ท่าน ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าระยะเวลาที่เราให้บริการแก่ท่าน หรือเมื่อต้องรักษาข้อมูลไว้ในกรณีที่เกิดข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

7. สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • ท่านมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงสิทธิดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการรับรู้ว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองอยู่ได้
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เมื่อท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 • สิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  • หากซาวิลส์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำตามจุดประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกเก็บรวบรวมมา
  • หากซาวิลส์เก็บข้อมูลโดยความยินยอมของท่านแล้วท่านยกเลิกคำยินยอมนั้น
  • หากซาวิลส์ถือผลประโยชน์โดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเป็นเกณฑ์เพื่อใช้จัดการข้อมูลและท่านปฏิเสธการประมวลผลและจัดการดังกล่าวนี้ และไม่มีหลักการใดที่ให้เราสามารถใช้งานข้อมูลนั้นได้ต่อ
  • หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการอย่างผิดกฎหมาย
  • หากมีความจำเป็นที่จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมาย
 • สิทธิในการแจ้งให้เราจำกัดการประมวลผลและจัดการข้อมูลเมื่อท่านมีความเห็นดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  • เมื่อเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างผิดกฎหมาย
  • เมื่อเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้ท่านพิสูจน์ ได้ใช้งาน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
  • เมื่อท่านคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเรา
 • สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่ท่านได้มอบให้เราในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สิทธินี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ขออนุญาตก่อนดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาศัยเหตุแห่งผลประโยชน์โดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายหรือการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปโดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย หากท่านคัดค้าน เราจะดำเนินการประเมินเพื่อตัดสินว่ามีมูลเหตุที่เหนือกว่าที่ทำให้เราสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้หรือไม่ และ
 • สิทธิในการไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอัตโนมัติซึ่งทำให้เกิดผลทางกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่สำคัญแก่ท่าน

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของเราที่ webadmin@savills.co.th

8. การร้องเรียนและข้อมูลติดต่อ

การร้องเรียน

หากท่านมีข้อร้องเรียนเรื่องที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับท่านที่ webadmin@savills.co.th

ข้อมูลติดต่อ

If หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือคำขอ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราโดยการส่งอีเมลมาที่  webadmin@savills.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

9. วิธีที่ซาวิลส์ใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์จดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้งานฟังก์ชันบางประการ รวมถึงให้ข้อมูลกับเจ้าของเว็บไซต์

ซาวิลส์ใช้คุกกี้แบบใด

รายการด้านล่างแสดงคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้ พร้อมด้วยคำอธิบายการทำงานของคุกกี้แต่ละประเภท ท่านสามารถคลิกที่เครื่องหมาย ‘+’ เพื่อขยายกล่องข้อความระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้แต่ละประเภท หากมีรายละเอียดคุกกี้จากเว็บไซต์อื่นเพิ่มเติม เราได้แนบลิงค์ไว้ให้ในช่อง ‘ข้อมูลเพิ่มเติม’

gpsLanguageCode

gpsCountryCode

gpsId

Google Analytics

Google Adwords

Doubleclick

Facebook

Yandex

TV Squared

iGo digital

Giosg Live Chat

Webtrends

วิธีจำกัดการใช้งานหรือลบคุกกี้

หากท่านเข้าถึงข้อมูลของเราหรือบริการผ่านเว็บไซต์ของซาวิลส์ ให้ท่านตระหนักว่ามีการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลที่จะเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของท่าน เว็บไซต์ของซาวิลส์จะติดตั้งคุกกี้โดยอัตโนมัติและใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งาน คุกกี้ที่ใช้ของซาวิลส์เว็บไซต์ไม่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้คุกกี้เข้าถึงเบราว์เซอร์โดยการแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านหรือค่าความปลอดภัยในโปรแกรมอินเตอร์เน็ท อย่างไรก็ตาม การแก้ไขดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางประการที่มีในเว็บไซต์ของซาวิลส์