ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ ซาวิลส์ เป็นชื่อทางการค้าของ ซาวิลส์ จำกัด (มหาชน) ในการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1. การสละสิทธิ

แม้เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้มีความถูกต้อง เราไม่สามารถให้คำรับรองความถูกต้องได้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้) ณ เวลาใดก็ได้โดยมิต้องมีการแจ้งเตือน ทั้งนี้ ให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้

ซาวิลส์ให้บริการเว็บไซต์นี้ตามที่ “เป็นอยู่” และมิได้แถลงข้อความจริงหรือให้การรับประกันรูปแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึง ข้อความ รูปภาพ โฆษณา ค่าการวัดลิงค์ หรือสิ่งอื่นใด) และขอสละสิทธิความรับผิดชอบต่อแถลงข้อความหรือการรับประกันดังกล่าวทั้งสิ้น ข้อคิดเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ถือเป็นถ้อยแถลงข้อเท็จจริง อีกทั้ง เราหรือผู้สนับสนุนการให้บริการเว็บไซต์นี้มิได้แถลงข้อความจริงหรือให้การรับประกัน เงื่อนไข การกระทำ หรือข้อกำหนดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมต่อเงื่อนไข คุณภาพ การปฏิบัติงาน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือที่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกรบกวนแทรกแซง หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ข้อความหรือส่วนใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่สามารถถือเอาหรือตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้มิใช่ข้อความเชิญชวนให้ลงทุนในหุ้นของซาวิลส์ จำกัด (มหาชน) และไม่อาจใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุน

2. การรับผิด

ท่านรับทราบว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงผลลัพธ์ทั้งหมดและข้อมูลที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์ อีกทั้งทราบว่าการรับประกัน เงื่อนไข การกระทำ ถ้อยแถลง และข้อกำหนดใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือประการอื่นใดก็แล้วแต่ ให้ถือว่าได้รับการยกเว้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

เว้นแต่กรณีความรับผิดที่เกิดแก่ความตาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกลฉ้อฉล เราและผู้สนับสนุนการให้บริการเว็บไซต์ขอประกาศว่า เราขอสละสิทธิความรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งจะรวมไปถึงความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายโดยอ้อมที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด จากสัญญา หรือสาเหตุประการอื่นใด รวมทั้งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่กฎหมายกำหนด.

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์แห่งนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นของซาวิลส์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำเว็บไซต์แห่งนี้หรือเนื้อหาใดๆ ในรูปแบบใดๆ อีกทั้ง ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือควบรวมเว็บไซต์แห่งนี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้กับเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ ท่านอาจพิมพ์หรือแคชเนื้อหาชั่วคราวเพื่อการใช้ส่วนตัวโดยมิใช่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเพื่อการค้า

ซาวิลส์ยินดีให้สร้างลิงค์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์แห่งนี้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ดี ลิงค์หากมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากซาวิลส์ ขอให้ท่านดำเนินการลบลิงค์ดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง

ซาวิลส์และเครื่องหมายของซาวิลส์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในนาม ซาวิลส์ จำกัด (มหาชน) ประเทศสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศทั่วโลก ห้ามมิให้ทำซ้ำเครื่องหมายการค้าของซาวิลส์นอกเหนือจากการเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งนี้ ข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการอนุญาตหรือมอบสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์โดยมิได้รับการอนุญาตโดยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

4. การขัดข้องและการระงับการให้บริการ

แม้ว่าเราจะดำเนินการควบคุมดูแลในทุกๆ ด้านเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีมาตรฐานที่สูงและรักษาการดำเนินการควบคุมดูแลนั้นไว้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เน็ตมิใช่สื่อที่มีความเสถียรเสมอไป ความผิดพลาด การละเว้น การขัดข้องในการให้บริการ และความล่าช้าอาจเกิดได้เสมอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถให้คำรับรองต่อภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ในการดูแลจัดการบริหารเว็บไซต์แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง (หรือส่วนเฉพาะใดๆ ของเว็บไซต์)

5. การไม่บังคับใช้

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราไม่สามารถบังคับใช้ได้ (รวมถึงข้อกำหนดการสละสิทธิความรับผิดชอบ) ให้การบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบและยังมีผลบังคับใช้ต่อไป

6. ลิงค์เชื่อมต่อ

เว็บไซต์แห่งนี้ปรากฏลิงค์เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซาวิลส์ขอสละสิทธิความรับผิดต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือต่อการสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อีกทั้ง การแสดงลิงค์เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามมิอาจตีความได้ว่าซาวิลส์ให้คำรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างเป็นทางการ หรือตีความว่าซาวิลส์มีหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเจ้าของเว็บไซต์แห่งนั้น

7. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ของท่านอยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของศาลไทย

8. การรักษาข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการแก่ท่าน กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้านการใช้ข้อมูลของท่าน

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว ระบุรายการคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ และแจ้งให้ท่านทราบถึงการจำกัดหรือการลบคุกกี้เหล่านั้น